Category Archives: Gaeilge

Ticéad G

ticead g

Seo iad na buachailli agus na cailini a bhuaigh an raifle mór  ‘Ticéad G.’ Bhuaigh said na duaiseanna taisc go raibh said ag labhairt as Gaeilge i ríth Mheán Fomhair.

Ameilia Donohoe, Laoise Smith, Cian Cronin, Faye Healy, Haroldas Simanskis, Marco Romeral-Roe, Maisie Harte agus Emily Tierney.

Caoimhín i Seomra 9 – The Rapping Rang

 

Bhí ár ndalta nua, Caoimhín, ag déanamh rap le Rang Ms. O’Hara le déanaí! Féach ar an físéan agus éist leis an rap ‘Seachain Tú Féin’ le Caoimhín, Elmo, Ernie agus Rang a Dó! Go hiontach Rang a Dó!

Our new student, Kevin, performed a rap with Ms. O’Hara’s class recently! Look at the video and listen to the rap ‘Seachain Tú Féín’ with Kevin, Elmo, Ernie and 2nd class! Excellent work 2nd class!

Ceist na Seachtaine – Seachtain na Gaeilge

cartoon-shamrock-idea-illustration-47751745Beidh Seachtain na Gaeilge ar siúl ó 1st – 17th Márta 2017 agus tá comórtas ar siúl! An bhfuil agatsa cad iad na focail sin as Gaeilge?

‘Language’

‘Ireland’

‘Talk’

‘Country’

Cuir síos do fhreagraí sna tuairimí. Caithfidh na freagraí a bheith as Gaeilge agus gheobhaidh tú pás obair bhaile má tá na freagraí ceart agus tusa an chéad duine! Bainigí úsáíd as foclóir má tá cabhair ag teastáil uaibh.

seachtain-na-gaeilge-1

Irish Week will be taking place from 1st – 17th March and there is a competition! Do you know what these words are in Irish?

‘Language’

‘Ireland’

‘Talk’

‘Country’

Write your answers in the comments. The answers must be in Irish and you will get a homework pass if you are the first person with the correct answers! Use a dictionary if you need to.

Seo Faisean

fashion show

Bhí seo faisean ar siúl i rang a haon an seachtain seo chaite.

Faoi láthair, táimid an gnóthach ag foghlaim  faoi éadai as Gaeilge ach bhaineamar an taitneamh is mó as an seo a chur ar siúl!

Féach orainn  ar an stáitse!  Bain sult as!

We had a fashion show in first class last week! We are very busy learning the Irish for different clothes at the moment but we enjoyed putting on the show the most!

Click on the above image to have a look at us on the stage! Enjoy!

Ceist na Seachtaine – ‘Feicim le mo Shiúlín…’

Tá an comórtas cáiliúil ar siúl ar an mblog arís! Bhí Rang Ms. Kelly ag imirt an cluiche ‘Feicim le Mo Shiúlín’ an tseachtain seo. Bhí siad ag foghlaim faoi ‘An Aimsir’ agus roghnaigh siad trí rud a bhaineann leis an aimsir. Níl a fhios againn cad a fheiceann siad! An bhfuil a fhios agatsa? Cuir síos do fhreagraí sna tuairimí. Caithfidh na freagraí a bheith as Gaeilge agus gheobhaidh tú pás obair bhaile má tá na freagraí ceart! (LEID: Féach ar na páistí timpeall an tseomra chomh maith!)

rud a thosnaíonn le ‘H’…

…rud a thosnaíonn le ‘C’…

…rud a thosnaíonn le ‘S’…

2017-01-20 11.26.41 from Scott Vance on Vimeo.

The famous competition is on the blog again! Ms Kelly’s class were playing the game ‘I Spy with My Little Eye’ this week. They were learning about the theme ‘The Weather’ and they chose 3 objects connected with the weather. We don’t know what they saw! Do you know what they picked? Answer in the comments section below in Irish and whoever guesses the correct 4 words connected with the bathroom will earn a full homework pass! (CLUE: Look at the children around the classroom as well!)

…something beginning with ‘H’…

…something beginning with ‘C’…

…something beginning with ‘S’…

Mac Léinn Nua – Caoimhín!

20170118_082635

Tá mac léinn nua i Scoil Caoimhín Naofa – Caoimhín! Is aoibhinn leis an Ghaeilge agus bíonn sé ag déanamh a dhícheall chun feabhas a chur ar a chuid Ghaeilge gach seachtain. Beidh sé ag dul ó rang go rang ag foghlaim Gaeilge leis na páístí eile. Ar maidin, bhí sé ag ithe leite sa seomra foirne! Féach ar an mblog i gCúinne Chaoimhín (ar chlé) chun nuacht a fháil amach maidir le Caoimhín agus a chuid eachtraí! An mbeidh sé i do rang?

There is a new student in St. Kevin’s – Kevin! He loves Irish and is doing his best to improve his Irish every week. He will be going from class to class learning Irish with the other children. This morning, he was in the staffroom eating porridge! Watch the blog in Kevin’s Corner (on the top left) to find out about Kevin and his adventures! Will he be in your class?